Nagradna igra turno smučanje z Davo Karničarjem - Uradna pravila

ZA SODELOVANJE ALI ZMAGO NI POTREBEN NAKUP. NAKUP NE POVEČA MOŽNOSTI ZA ZMAGO.

1. Upravičenost:

Ta kampanja je odprta le za tiste, ki izpolnijo Elanov vprašalnik in vnesejo potrebne osebne podatke na spletnem mestu nagradne igre, ter imajo na dan vstopa 18 let ali več. Kampanja je odprta za zakonite prebivalce Slovenije in je nična, kjer je prepovedana z zakonom. Do sodelovanja v kampanji niso upravičeni zaposleni v podjetju Elan d.o.o., njegovih podružnicah, distributerjih, trgovcih na drobno, hčerinskih družbah, agencijah za oglaševanje in promocijo ter dobaviteljih (skupaj »zaposleni«) ter njihovi bližnji družinski člani in/ali tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu kot zaposleni. Za kampanjo veljajo vsi veljavni zvezni, državni in lokalni zakoni in predpisi. Kampanja ne velja, kjer je prepovedana.

2. Strinjanje s pravili:

S sodelovanjem se tekmovalec (vi) strinjate, da ste v celoti in brezpogojno vezani s temi pravili in da zastopate ter jamčite, da izpolnjujete pogoje za upravičenost. Poleg tega se strinjate, da sprejemate odločitve družbe Elan d.o.o. kot dokončne in zavezujoče v povezavi z vsebino te kampanje.

3. Obdobje kampanje:

Prijave bomo sprejemali na spletu od 15. decembra 2017, 17.00 CET do 31. decembra 2017 ob 23.59 CET.

4. Kako vstopiti:

V kampanjo vstopite z izpolnitvijo Elanovega vprašalnika na spletni strani kampanje. Prijava mora izpolnjevati vse zahteve kampanje, kot je določeno, da lahko pripelje do nagrade. Prijave, ki so nepopolne ali niso v skladu s pravili ali specifikacijami, so lahko diskvalificirane po lastni presoji podjetja Elan d.o.o. Vpišete se lahko samo enkrat. Vnesti morate zahtevane podatke. Ne smete pošiljati več prijav z uporabo različnih e-poštnih naslovov, identitet ali naprav. Če uporabljate goljufive metode ali se kako drugače poskušate izogniti pravilom, se vaša prijava lahko izključi iz upravičenosti po lastni presoji podjetja Elan d.o.o.

5. Nagrade:

Zmagovalec kampanje (»zmagovalec«) prejme nagrado:

– Enodnevni smučarski paket z Davom Karničarjem za zmagovalca in še dve (2) osebi na Jezerskem, Slovenija (prireditev). Elan d.o.o. bo poskrbel za naslednje stroške zmagovalca in dveh prijateljev na lokaciji: obroke, pijače in najem turnih smuči. Potni stroški in drugi stroški so izključeni.

Dejanska/ocenjena vrednost se lahko ob času podelitve nagrade razlikuje. Podrobnosti nagrade določa izključno Elan d.o.o. Dovoljena ni nobena denarna ali druga nadomestna nagrada. Nagrada ni prenosljiva. Za vsakega in vse stroške, povezane z nagrado, vključno brez omejitev v zvezi z vsemi zveznimi, državnimi in/ali lokalnimi davki, je izključno odgovoren zmagovalec. Dovoljena ni nobena zamenjava nagrade, prenos/dodelitev nagrade na drugo osebo, ali zahtevek za denarno enakovredno nadomestilo nagrade. Sprejemanje nagrade pomeni dovoljenje za Elan d.o.o. za uporabo imena, podatkov in prijave zmagovalca za namene oglaševanja in trgovanja brez nadaljnje odškodnine, razen če to ni prepovedano z zakonom.

Elan d.o.o. lahko spremeni datum nagradnega dogodka glede na vremenske razmere. Ob slabem vremenu bo podjetje Elan d.o.o. stopilo v stik z zmagovalcem in določilo nov možen datum.

6. Verjetnost za zmago je odvisna od števila prejetih upravičenih prijav.

The odds of winning depend on the number of eligible entries received.

7. Izbira in obveščanje zmagovalcev:

Zmagovalca bo izbral naključni žreb pod nadzorom podjetja Elan d.o.o. Zmagovalec bo obveščen na naslov elektronske pošte, določen v prijavi, v treh (3) delovnih dneh po izboru. Elan d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za zmagovalčevo neuspešnost prejemanja obvestil zaradi nastavitev neželene elektronske pošte ali drugih varnostnih nastavitev, niti zaradi navajanja napačnih ali kako drugače neprimernih kontaktnih informacij s strani zmagovalca. Če z zmagovalcem ni mogoče vzpostaviti stika, če se izkaže za neupravičenega, če ne prevzame nagrade v roku 7 dni od datuma pošiljanja obvestila, ali če pravočasno ne vrne izpolnjene izjave, kot je zahtevano, lahko izgubi nagrado in v tem primeru bo izbran nadomestni zmagovalec. Prejemnik nagrade, ponujene v tej akciji, je pogojen s skladnostjo z vsemi zveznimi, državnimi in lokalnimi zakoni in predpisi. VSAKA KRŠITEV TEH URADNIH PRAVIL S STRANI ZMAGOVALCA (PO LASTNI PRESOJI PODJETJA ELAN D.O.O.) BO POVZROČILA DISKVALIFIKACIJO ZMAGOVALCA KAMPANJE, VSI ZMAGOVALČEVI PRIVILEGIJI PA BODO POSTALI NEVELJAVNI

8. Pravice, ki so vam dodeljene:

Z vnašanjem te vsebine (odgovorov na vprašalnik), razumete in se strinjate, da ima Elan d.o.o. oziroma vsakdo, ki deluje v imenu podjetja Elana d.o.o., in njegovi imetniki licence, nasledniki in pooblaščenci, pravico, če to dovoljuje zakon, za tiskanje, objavljanje, oddajanje, razširjanje in uporabo v katerem koli mediju, obstoječem sedaj ali v prihodnosti, trajno in po celem svetu, brez omejitev – vaše prijave, imena, odgovorov, izjav o kampanji in biografskih informacij za namene novic, informacij, trgovanja, oglaševanja, odnosov z javnostjo in promocijskih namenov brez kakršnega koli dodatnega nadomestila, obvestila, pregleda ali privolitve. Z vnosom te vsebine predstavljate in jamčite, da je vaš vnos izvirno avtorsko delo in ne krši lastnih pravic ali pravic intelektualne lastnine tretjih oseb. Če vaša prijava krši pravico intelektualne lastnine druge osebe, boste diskvalificirani po lastni presoji podjetja Elan d.o.o. Če vsebina vaše prijave pomeni kršitev pravic intelektualne lastnine ali intelektualne lastnine katere koli tretje osebe, na svoje stroške branite ali poravnavate te zahtevke. Podjetje Elan d.o.o. boste branili in varovali pred kakršno koli tožbo, postopkom, zahtevkom, odgovornostjo, izgubo, škodo ali stroški, ki bi podjetju Elan d.o.o. lahko nastali zaradi takšne kršitve ali domnevne kršitve katere koli pravice tretje stranke.

9. Pogoji:

Elan d.o.o. si pridržuje pravico za preklic, prekinitev, spremembo ali zaustavitev kampanje po lastni presoji, če pride do kakršnih koli virusov, hroščev, neodobrenih človeških posegov, goljufij ali drugih vzrokov, ki so izven nadzora podjetja Elan d.o.o. in vplivajo na administracijo, zaščito, pravičnost, ali pravilno vodenje kampanje. V takem primeru lahko Elan d.o.o. izbere zmagovalca izmed vseh upravičenih vnosov, prejetih pred in/ali po (po potrebi) ukrepu, ki ga je izvedel Elan d.o.o. Elan d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji diskvalificira vsakega posameznika, ki posega ali poskuša posegati v postopek prijavljanja ali v delovanje kampanje ali spletne strani, oziroma krši te pogoje. Elan d.o.o. ima po lastni presoji pravico ohranjati integriteto kampanje in razveljaviti vnose iz katerega koli razloga, vključno, vendar ne omejeno na: več vnosov istega uporabnika z različnih naslovov IP; več vnosov iz istega računalnika, ki presegajo število, ki ga dovoljujejo pravila kampanje; ali uporabo robotov, makrov, skript ali drugih tehničnih sredstev za vnos. Vsak poskus udeleženca, da namerno poškoduje katero koli spletno stran ali ogrozi legitimno delovanje kampanje, je lahko kršitev kazenskega in civilnega prava. Če pride do takšnega poskusa, si Elan d.o.o. pridržuje pravico zahtevati odškodnino v največjem možnem obsegu, ki ga dopušča zakon.

10. Omejitev odgovornosti:

Z vpisom se strinjate, da podjetje Elan d.o.o. in njegove hčerinske družbe, distributerje, podružnice, oglaševalske in promocijske agencije, partnerje, predstavnike, zastopnike, naslednike, pooblaščence, uslužbence, uradnike in direktorje razrešujete in mu ne pripisujete odgovornosti za kakršne koli bolezni, poškodbe, smrti, izgube, spore, zahtevke ali škode, ki se lahko zgodijo, neposredno ali posredno, bodisi zaradi malomarnosti ali ne, zaradi: (i) udeležbe takega udeleženca v kampanji in/ali njegovega sprejemanja, posedovanja, uporabe ali zlorabe katere koli nagrade ali dela nagrade; (ii) kakršne koli tehnične napake, vključno, vendar ne omejeno na okvare katerega koli računalnika, kabla, omrežja, strojne opreme ali programske opreme ali druge strojne opreme; (iii) nedostopnosti ali nedelovanja prenosov, telefonskih ali internetnih storitev; (iv) nedovoljenega človeškega poseganja v kateri koli del vstopnega postopka ali v promocijo; (v) elektronskih ali človeških napak pri vodenju promocije ali pri obdelavi vnosov.

11. Razbremenitev:

Zmagovalec vstopi v kampanjo in dogodek na svoje lastno tveganje. Zmagovalec potrjuje, da je seznanjen s smučarskim športom, ima ustrezno znanje in sposobnost, da ga izvaja, ter razume in se popolnoma zaveda pripadajočih nevarnosti v tem športu. Če ni v tem pravilniku izrecno določeno drugače, Elan ne sprejema nobenih posebnih varnostnih ukrepov in ne zagotavlja nobene posebne varnostne opreme. Pokrovitelj ni na noben način odgovoren za katere koli morebitne nesreče ali nezgode, ki jih zmagovalec ali njegovi prijatelji lahko utrpijo pri dogodku. Zmagovalec je dolžan upoštevati običajna navodila in omejitve za ta šport ter skrbeti za lastno varnost. V povezavi s tem se strinja k varovanju podjetja Elan d.o.o. pred kakršnimi koli tožbami, zahtevki, pravnimi sredstvi, škodo ali stroški, ki bi nastali v zvezi z zmagovalčevo uporabo Elanove opreme in/ali sodelovanjem na dogodku. Zmagovalec se tudi strinja, da bo vzdrževal ustrezno zdravstveno zavarovanje in da od Elana ne bo zahteval povračila kakršnih koli zdravstvenih stroškov ali drugih odškodnin v zvezi s škodo.

12. Spori:

To kampanjo urejajo zakoni republike Slovenije ne glede na doktrine o koliziji zakonov. Kot pogoj za sodelovanje v tej kampanji se udeleženec strinja, da se vsi spori, ki jih stranke ne morejo razrešiti, in pravna sredstva, ki izhajajo iz te kampanje ali so povezani s to kampanjo, rešujejo posamično, brez zatekanja k skupinskim tožbam, izključno pred pristojnim sodiščem v Sloveniji. Nadalje v nobenem primeru pri takšnem sporu udeležencu ni dovoljeno, da pridobi odškodnino, s tem pa se tudi odpoveduje vsem pravicam do kaznovalnih, naključnih ali posledičnih stroškov, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, razen dejanskih izdatkov, ki jih je udeleženec izplačal (tj. razumni stroški, povezani z vstopom v to kampanjo). Udeleženec nadalje odstopa od vseh pravic, da se odškodnina pomnoži ali poveča.

13. Pravilnik o zasebnosti:

Informacije, poslane s prijavo, so predmet pravilnika o zasebnosti, navedenega na spletni strani tekmovanja http://bit.ly/davo-nagradna-igra. Če želite prebrati pravilnik o zasebnosti, obiščite http://bit.ly/davo-nagradna-igra-uradna-pravila in se pomaknite na dno strani.

14. Seznam zmagovalcev:

Za pridobitev kopije imena zmagovalca ali kopije teh uradnih pravil pošljite zahtevo skupaj z žigosano, samonaslovljeno kuverto na naslov: Elan d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija. Zahteve morajo biti prejete najpozneje tri dni pred dogodkom.

15. Pokrovitelj:

Pokrovitelj kampanje je Elan d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija.

16. Kampanja, ki jo vodi Elan d.o.o., na noben način ni sponzorirana, odobrena, upravljana ali povezana s Facebookom. Razumete, da svoje podatke posredujete podjetju Elan d.o.o. in ne podjetju Facebook.

S sodelovanjem v tej promociji se strinjate s popolno izključitvijo podjetja Facebook od vseh zahtevkov.

17. Z vstopom v tekmovanje »Smučarski dan z Davom Karničarjem« potrjujete, da ste pregledali in sprejeli uradna pravila ter se z njimi strinjate.

Vaši osebni podatki, ki jih vnašate med postopkom naročanja in plačila, so zaščiteni s protokolom SSL. Tretje osebe ne morejo videti podatkov, ki jih vnašate. Za varen prenos podatkov uporabljamo sodobno 128-bitno tehnologijo.
 

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC