Ochrana osobních údajù u Arendicom

 • Ochranu osobních údajù bereme vážnì: Arendicom a znaèka výrobce chrání vaše osobní údaje a všeobecnì uplatòují maximální možná preventivní opatøení v zájmu bezpeènosti vašich údajù. Zacházíme s vašimi údaji zodpovìdnì a v souladu s ustanoveními zákona o ochranì údajù. Shromažïujeme, ukládáme a zpracováváme vaše údaje jen tehdy, jestliže je to nutné ke zpracování poptávek a objednávek. Kromì toho používáme vaše údaje jen, pokud jste s tím vyjádøil souhlas. Vaše údaje nebudou pøedávány nebo dokonce prodávány tøetím osobám.

  Samozøejmì vás budeme rádi informovat o používání vašich osobních údajù poskytnutých nám. Podle spolkového zákona o ochranì údajù máte právo na bezplatné informace o vašich uložených údajích, jakož i pøípadnì právo na opravu, zablokování nebo vymazání tìchto údajù.

  Text smlouvy uložíme a zašleme vám emailem údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky. Do všeobecných obchodních podmínek mùžete kdykoliv nahlédnout také zde. Své pøedchozí objednávky si mùžete zobrazit v naší zónì pro pøihlášení zákazníkù.

  Velmi nám záleží na neustálé optimalizaci naší webové stránky. Proto ukládáme údaje související s poèítaèem, abychom zaznamenali trendy a vytvoøili statistiky. Tyto uložené údaje slouží také k úèelu identifikace a zpìtného vysledování pokusù o neoprávnìný pøístup na náš webový server. Vyhodnocení provádìjí pracovníci firmy Arendicom. Upozornili jsme všechny zamìstnance na tyto pøedpisy o ochranì osobních údajù a zavázali jsme je k jejich plnìní.

 

Protokolování:

Pøi každém pøístupu k webové stránky www.e-shop-direct.com se z výše uvedených bezpeènostních a statistických dùvodù ukládají relevantní údaje o pøístupu.

Arendicom nevytváøí žádné uživatelské profily; neprovádí se vyhodnocování podle osob. Vyhrazujeme si možnost statistického vyhodnocení pseudonymizovaných nebo anonymizovaných sad údajù. Nedochází k jejich pøedávání tøetím osobám, a to ani èásteènì.

V závislosti na použitém pøístupovém protokolu obsahuje datová sada protokolu všeobecné údaje s následujícím obsahem po dobu maximálnì 90 dní:

* IP adresa žádajícího poèítaèe
* datum a èas požadavku
* pøístupová metoda/funkce požadovaná vzdáleným poèítaèem
* zadané hodnoty sdìlené pøistupujícím poèítaèem (napø. názvy souborù)
* pøístupový stav webového serveru (soubor pøenesen, soubor nenalezen, pøíkaz neproveden...)
* název požadovaného souboru
* URL, z níž byl vyžádán soubor, respektive spuštìna požadovaná funkce (odkazující poèítaè).Použití souborù cookie:

Abychom uèinili návštìvu naší webové stránky atraktivní a umožnili používání urèitých funkcí, používáme na rùzných stránkách tzv. cookies. Jde pøitom o malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zaøízení. Nìkteré z cookies, které používáme, budou znovu smazány po skonèení relace prohlížeèe, tedy po zavøení vašeho prohlížeèe (tzv. session cookies). Ostatní soubory cookies zùstávají na vašem koncovém zaøízení a umožòují nám nebo partnerským firmám, abychom váš poèítaè znovu poznali pøi pøíští návštìvì (trvalé cookies). Mùžete si prohlížeè nastavit tak, že vás bude informovat o vložení cookies a vy rozhodnete jednotlivì o jejich pøijetí, pøípadnì vylouèíte pøijímání souborù cookies v urèitých pøípadech nebo všeobecnì. Pøi nepøijímání souborù cookies mùže být omezena funkènost naší webové stránky.Webová analytická služba Google Analytics

Arendicom GmbH používá na tomto webu Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc.("Google"). Služba Google Analytics používá takzvané "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v poèítaèi a umožòují analýzu vašeho používání této webové stránky. Informace vytvoøené souborem cookie o vašem využívání této webové stránky se zpravidla pøenášejí na server Google v USA a ukládají se tam. V pøípadì aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude vaše IP adresa zkrácena firmou Google v rámci èlenských státù Evropské unie nebo jiném státu smlouvy o Evropském hospodáøském prostoru. Plná IP adresa bude pøenesena do USA a tam zkrácena pouze ve výjimeèných pøípadech. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k hodnocení vašeho využívání této webové stránky, k sestavení zpráv o èinnostech na webové stránce a k poskytování služeb spojených s používáním webové stránky a internetu ve prospìch provozovatele webové stránky; Google nebude v rámci služby Google Analytics spojovat IP adresu sdìlenou vaším prohlížeèem s ostatními daty. Ukládání souborù cookies mùžete zabránit pøíslušným nastavením svého prohlížeèe; upozoròujeme vás však na to, že v tomto pøípadì nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromì toho mùžete zabránit evidování dat generovaných souborem cookie, která souvisí s vaším používáním webové stránky (vèetnì vaší IP adresy) firmou Google a zpracování tìchto dat firmou Google tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeèe dostupný na následujícím odkazu. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Využívání sociálních zásuvných modulù Facebook:

Tato webová stránka používá takzvané sociální zásuvné moduly ("plugins") sociální sítì Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Zásuvné moduly jsou oznaèeny logem Facebook nebo dodatkem "sociální zásuvný modul Facebook" nebo "Facebook Social Plugin". Pøehled zásuvných modulù Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins

Pokud si zobrazíte stránku našeho webového výstupu, která obsahuje takový zásuvný modul, vytvoøí prohlížeè pøímé spojení se servery spoleènosti Facebook. Facebook zašle obsah zásuvného modulu pøímo do vašeho prohlížeèe a integruje ho do webové stránky.

Integrováním zásuvného modulu obdrží Facebook informaci, že váš prohlížeè si zobrazil pøíslušnou stránku našeho webového výstupu, a to i když nemáte úèet Facebook a nejste pøihlášen k úètu Facebook. Tuto informaci (vèetnì vaší adresy IP) váš prohlížeè pøímo zašle a uloží na server spoleènosti Facebook v USA.

Pokud jste pøihlášen k úètu Facebook, mùže Facebook pøiøadit vaši návštìvu naší webové stránky k vašemu uživatelskému úètu Facebook. Pokud dojde k vaší interakci se zásuvnými moduly, napøíklad stisknutím tlaèítka "To se mi líbí" nebo vložením komentáøe, bude pøíslušná informace rovnìž zaslána a uložena na server spoleènosti Facebook. Navíc budou informace na Facebooku zveøejnìny a zobrazí se vašim pøátelùm na Facebooku.

Facebook mùže používat tyto informace za úèelem reklamy, prùzkumu trhu a úpravì stránek Facebook podle potøeby. K tomuto úèelu Facebook vytváøí profily používání, zájmù a vztahù, napø. k vyhodnocení vašeho používání naší webové stránky s ohledem na reklamy, které se vám zobrazí ve Facebooku, k informování jiných uživatelù služby Facebook o vaší èinnosti na naší webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s používáním Facebooku.

Pokud nechcete, aby Facebook pøiøazoval data shromáždìná na našem webu k vašemu úètu uživatele Facebooku, musíte se pøed návštìvou naší webové stránky odhlásit od Facebooku.

Úèel a rozsah sbìru dat, další zpracování a používání dat spoleèností Facebook i vaše související práva a možnosti nastavení k ochranì soukromí najdete v informacích spoleènosti Facebook o ochranì dat: http://www.facebook.com/policy.php


Pokud nechcete, aby Facebook pøiøazoval data shromáždìná na našem webu k vašemu úètu uživatele Facebooku, musíte se pøed návštìvou naší webové stránky odhlásit od Facebooku. Mùžete také zcela zabránit naètení zásuvných modulù Facebook pomocí doplòkù svého prohlížeèe, napø. pomocí doplòku "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

 Používání osobních údajù pøi volbì služby Klarna jako druhu platby:

Informace o ochranì údajù spoleènosti Klarna
Pokud se rozhodnete pro platební službu Klarna, žádáme o váš souhlas, že kvùli zpracování platby a kontrole totožnosti a bonity smíme zaslat spoleènosti Klarna nezbytné údaje. V Nìmecku mohou být ke kontrole totožnosti a bonity být použity kanceláøe kreditních informací uvedené v prohlášení spoleènosti Klarna o ochranì osobních údajù. Mùžete kdykoliv odvolat svùj souhlas s tímto používáním osobních údajù ve vztahu ke spoleènosti Klarna.

Odvolání používání osobních údajù ve vztahu ke spoleènosti Klarna
1. Mùžete kdykoliv odvolat svùj souhlas s tímto používáním osobních údajù ve vztahu ke spoleènosti Klarna. Pøesto Klarna má eventuálnì i nadále právo zpracovávat, používat a zasílat osobní údaje, pokud je to nutné ke zpracování platby službou Klarna v souladu se smlouvou, stanoveno zákonem nebo je to vyžadováno soudem èi úøadem.
2. Samozøejmì mùžete kdykoliv obdržet informace o osobních údajích uložených spoleèností Klarna. Toto právo zaruèuje spolkový zákon o ochranì osobních údajù. Pokud si to budete pøát jako kupující nebo chcete sdìlit spoleènosti Klarna zmìny ohlednì uložených údajù, mùžete se obrátit na adresu Datenschutz@klarna.de.Používání osobních údajù pøi volbì služby payolution jako druhu platby:

Zde pøejdete pøímo k prohlášení spoleènosti payolution o ochranì osobních údajù.
Pokud se rozhodnete pro platební službu payolution, žádáme o váš souhlas, že kvùli zpracování platby a kontrole totožnosti a bonity smíme zaslat spoleènosti payolution nezbytné údaje. V Nìmecku mohou být ke kontrole totožnosti a bonity být použity kanceláøe kreditních informací uvedené v prohlášení spoleènosti payolution o ochranì osobních údajù. Mùžete kdykoliv odvolat svùj souhlas s tímto používáním osobních údajù ve vztahu ke spoleènosti payolution.

Odvolání využívání osobních informací ve vztahu ke spoleènosti payolution
1. Mùžete kdykoliv odvolat svùj souhlas s tímto používáním osobních údajù ve vztahu ke spoleènosti payolution. Pøesto payolution má eventuálnì i nadále právo zpracovávat, používat a zasílat osobní údaje, pokud je to nutné ke zpracování platby službou payolution v souladu se smlouvou, stanoveno zákonem nebo je to vyžadováno soudem èi úøadem.
2. Samozøejmì mùžete kdykoliv obdržet informace o osobních údajích uložených spoleèností payolution. Toto právo zaruèuje spolkový zákon o ochranì osobních údajù. Pokud si to budete pøát jako kupující nebo chcete sdìlit spoleènosti payolution zmìny ohlednì uložených údajù, mùžete se obrátit na adresu Datenschutz@payolution.com.Zabezpeèení emailu:

Pokud nám zašlete emailovou zprávu, vaše emailová adresa se používá pouze ke korespondenci s vámi. Emailové adresy, které nám sdìlíte v rámci objednávky zpravodaje nebo zaøazení do rozdìlovníku tisku, budou použity výhradnì k tomuto úèelu.


Rùzné:

Náš webový server obsahuje odkazy na jiné weby. Nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochranì osobních údajù.

Informace o odkazech, právech k ochranným znaèkám, autorském právu a ruèení, stejnì jako další informace o webové nabídce www.arendicom.de najdete v naší tiráži.

 

Neprodáváme žádné adresy

 • Vaše osobní údaje jsou u nás dobøe uschovány. Vaše údaje neprodáváme cizím firmám. Budeme vám zasílat nabídky pouze, jestliže jste nám poskytli své prohlášení o souhlasu, že vám smíme zasílat náš zpravodaj. Odbìr zpravodaje si objednáte nebo odhlásíte kliknutím na následující odkaz: Zpravodaj

 

Zpravodaj

 • Rádi vás budeme pøíležitostnì informovat, pokud zavedeme nové znaèky, uspoøádáme speciální akce nebo pøipravíme pro vás jiné zajímavé informace. Informace obdržíte objednáním našeho zpravodaje. Objednávku mùžete kdykoliv zrušit. Zde pøejdete k nastavení zpravodaje.

 

Odvolání souhlasu

 • Následující souhlas nám byl eventuálnì udìlen vámi. Chceme vás upozornit, že svùj souhlas mùžete kdykoliv zrušit s platností do budoucna.
  "Získávejte aktuální informace o nových výrobcích a nových e-shopech. Informace o ochranì dat jsou na e-shop-direct.com (odhlášení je možné kdykoliv)."

 

Pøedávání údajù poskytovatelùm platebních služeb nebo doruèovací služby

 • Používáme údaje sdìlené vámi k plnìní a zpracování vaší objednávky. V zájmu splnìní smlouvy pøedáváme vaše údaje zásilkové službì povìøené doruèením, pokud je to nutné k dodání objednaného zboží. V zájmu zpracování plateb poskytujeme nezbytné platební údaje úvìrové instituci povìøené realizací platby, pøípadnì platební službì povìøené námi nebo platební službì zvolené vámi bìhem procesu objednávky.

 

Kontakty pro dotazy ohlednì ochrany osobních údajù

 • V pøípadì dotazù ohlednì sbìru, zpracování nebo používání vašich osobních údajù, v pøípadì informací, sdìlení, zablokování nebo smazání údajù a zrušení udìleného souhlasu nebo námitky vùèi urèitému použití údajù se prosím obrate pøímo na náš s použitím kontaktních údajù v naší tiráži.
Zadání vašich osobních dat během procesu objednání a platby je jištěno zaklíčováním SSL. Cizí nemohou vámi zadaná data vidět. Pro zajištěný přenos dat využíváme moderní technologii 128 bitů.
 
Vítejte u internetových stránek e-shop-direct.com, oficiálního online shopového partnera elan.

Všechno zboží v tomto obchodì nakupujete od Arendicom GmbH. Arendicom GmbH se stane vaším smluvním partnerem a vystaví vám fakturu. Pro více informací o systému si prosím pøeètìte pokyny v bodì menu 'O e-shop-direct.com'. Vybrali jsme pro vás následující zemi: Pokud nesouhlasí, zvolte jinou zemi. Potvrïte kliknutím na další.

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC