Pogoji nagradne igre Pop-up shop

NAGRADNA IGRA ELAN SMUČI


ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Sedna Marketing d.o.o., Cesta v Gorice 34a, 1000 Ljubljana, z blagovno znamko The Icon, ki nagradno igro organizira v imenu naročnika Elan d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem (v nadaljevanju organizator).


ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagrada igra se izvaja z namenom promocije naročnika in blagovne znamke. Nagradna igra poteka od vključno 06.12.2018 do vključno 31.12.2018.


ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE

Promocijski materiali bodo dostopni na spletni strani naročnika in na prodajnem mestu Elan v nakupovalnem središč Supernova, pred cvetličarno od 6.12. do 31.12.2018.


ČLEN 4: NAGRADNI FOND

Nagradni fond vsebuje:

  • 1x Elan smuči AMPHIBIO 16 TI2 Fusion

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.


ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali naročniku, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre).


ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNEM NATEČAJU

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki opravijo nakup na prodajnem mestu Pop-up trgovine Elan v nakupovalnem središču Supernova. Na prodajnem mestu kupci lahko izpolnijo obrazec s svojimi podatki in oddajo prodajnem osebju. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi vsi tisti, ki ob obisku prodajnega mesta odgovorijo na nagradno vprašanje KAKŠEN SLOGAN UPORABLJA ELAN V SVOJI ZIMSKI DIVIZIJI?

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


ČLEN 7: IZBOR NAGRAJENCEV

Žrebanje nagrade bo potekalo v prostorih organizatorja. Nagrajenca bo izžrebala tričlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov izvajalca nagradne igre. Nagrajenec bo o žrebu obveščen po elektronski pošti, ki jo je zapisal na obrazcu.


ČLEN 8: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Razglasitev zmagovalca nagradnega natečaja bo najkasneje 14. janurja 2018 objavljena na spletni strani organizatorja.

Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek, naslov) javno objavljeni.


ČLEN 9: PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo nagrado prevzel v prostorih organizatorja. Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in prinesti kopijo davčne številke in osebnega dokumenta. Če nagrajenec nagrade ne prevzame do 31. januarja 2018, se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja oz. da je uvrščen v izbor v nasprotju s temi pravili ali se tudi po objavi nagrajencev le-ta ne odzove na prevzem nagrade.


ČLEN 10: SODELUJOČI V NAGRADNEM NATEČAJU

Sodelujoči ne morejo zahtevati drugačne nagrade od navedene v pravilih nagradnega natečaja. S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči sprejema pravila nagradnega natečaja in se obvezuje, da jih bo upošteval. Sodelujoči lahko samo enkrat osvoji nagrado v nagradnem natečaju.


ČLEN 11: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.


ČLEN 12: PUBLICITETA

Sodelujoči soglaša, da se njegova ime in priimek objavita in uporabljata v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja.


ČLEN 13: MLADOLETNI SODELUJOČI V NAGRADNEM NATEČAJU

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradnem natečaju v skladu z zakonom. Če je nagrajena oseba mladoletna, bodo nagrado prevzeli njeni starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki.


ČLEN 14: DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradnega natečaja zavrne predajo nagrade.


ČLEN 15: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.


ČLEN 16: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagradni natečaj se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti.


ČLEN 17: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov in e-mail naslov) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka in kopija osebnega dokumenta) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka ter kraj bivanja nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena oz. nagrajencev iz 2. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

  • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
  • zahtevati popravek osebnih podatkov
  • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
  • zahtevati izbris osebnih podatkov
  • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
  • zahtevati prenos osebnih podatkov
  • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.


ČLEN 18: DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu bit.ly/pogoji-nagradne-igre-pop-up-shop ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči in ostali zainteresirani posredujejo na elektronski naslov info@theicon.si

V Ljubljani, 6.12. 2018

The entering of personal data during the order and payment procedures is being secured by an SSL-encryption. Outsiders are unable to view the data you enter, since we use a modern 128-bit-technology to provide a secure Transmission.
 

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC